joi, iunie 13, 2024
AcasăActualitateȘedința Colegiului Prefectural Sibiu. Cinci obiective propuse!

-

Ședința Colegiului Prefectural Sibiu. Cinci obiective propuse!

Azi, 29.08.2023, a avut loc ședința Colegiului Prefectural, prezidată de domnul prefect Mircea Dorin Crețu și a avut următoarea ordine de zi: 


1.Prezentarea și aprobarea Planului de acțiuni actualizat al județului Sibiu pe anul 2023 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2023 – 2024.

În conformitate cu prevederile art. 253 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile art. 6 alin. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 906/22 octombrie 2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi din Codul administrativ, structura de specialitate din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu întocmește anual Planul de acțiuni al județului pe baza obiectivelor propuse de către serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul județului și de către autoritățile administrației publice locale din județul Sibiu.

Având în vedere faptul că în anul 2023, au fost în vigoare 2 Programe de guvernare, Instituția Prefectului – Județul Sibiu a procedat la actualizarea Planului de acțiuni al județului pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 2/28.02.2023.

Din punct de vedere statistic, Planul de acţiuni actualizat pe anul 2023, se structurează pe 15 capitole, cuprinde 123 obiective şi 737 de acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.

În Planul de acţiuni actualizat al judeţului Sibiu, se regăsesc o serie de obiective, dintre care menţionăm:

•                    Reabilitare DJ 106B – A1 – Ocna Sibiului – Loamneș – Soroștin – Țapu,

•                    Reabilitare drum județean DJ141C- limita cu județul Alba – Broșteni – Bogatu Român – intersecție DJ107B,

•                    Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare,

•                    Construire parc fotovoltaic în comuna Ațel, Județul Sibiu – comasare terenuri, extindere rețele edilitare și branșamente la utilități,

•                    Reziliența sistemului de sănătate: acces sigur la servicii medicale de bună calitate pentru fiecare cetățean. Prevenția și programele de sănătate,

•Consolidarea capacităţii de prevenire, anticipare și reacție a MAI, pentru descurajarea și combaterea faptelor infracționale și gestionarea situațiilor speciale și de criză,

•Lucrări de investiții, care se află în diferite faze de implementare, finanțate din fonduri europene nerambursabile, de la bugetul de stat sau din bugetele locale.

Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu va analiza stadiul îndeplinirii acțiunilor asumate în Planul de acţiuni, actualizat, şi va marca prin realizarea acestora contribuţia judeţului nostru la implementarea Programului de guvernare 2023-2024.

În situația în care, pe parcursul semestrului II al anului 2023, se vor identifica acțiuni suplimentare față de cele transmise, acestea vor fi incluse în plan, vor fi monitorizate și va fi analizat stadiul realizării acestora. 

În acest sens, s-a adresat rugămintea domnilor directori prezenți, de a dispune măsuri pentru transmiterea, la termen, a informărilor cu privire la stadiului implementării Planului de acţiuni actualizat al judeţului Sibiu pe anul 2023, respectiv până la data de 5 ianuarie 2024.

2.Concluzii referitoare la controalele tematice efectuate de către Serviciul Inspecție Socială în județul Sibiu în semestrul I din anul 2023 .

Doamna Gabriela Oltean, șef Serviciu în cadrul AJPIS Sibiu a prezentat principalele concluzii referitoare la controalele tematice din semestrul I al anului 2023.

În conformitate cu Planul anual de control, Planul anual de acţiune al ANPIS și metodologiile de control în primul semestru al anului 2023 s-au desfășurat patru campanii tematice după cum urmează:  

I.Verificarea respectării dispozițiilor referitoare la asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional, conform  prevederilor Legii nr. 448/2006 (r) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.(etapa1 ).

II.Verificarea calității serviciilor sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice.

III.Verificarea respectării dispozițiilor referitoare la asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional, conform prevederilor Legii nr. 448/2006 (r) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare” (etapa 2)

IV.În cadrul campaniei permanente de monitorizare și evaluare/reevaluare  a serviciilor sociale licențiate de pe raza județului Sibiu, Serviciul Inspecție Socială a desfășurat controale pentru asigurarea respectării standardelor minime de calitate și a standardelor obligatorii de către furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi. ( 10 licențieri; 3 monitorizări; 4 relicențieri).

3.Stadiul de pregătire al unităților de învățământ pentru începutul anului școlar 2023 – 2024.

Domnul Inspector Școlar General, profesor Novac Marius-Emilian a prezentat stadiul de pregătire al unităților de învățământ pentru începutul anului școlar 2023-2024.

La nivelul judeţului Sibiu, în sistemul de învăţământ judeţean, funcţionează un număr de 332 de unităţi de învățământ de stat (cu personalitate juridică – 138 şi structuri- 194) și 34 unități de învățământ privat. La acestea se adaugă 11 unități de învățământ conexe pentru activități extrașcolare (5 unități cu personalitate juridică și 6 unități arondate).

Numărul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor existenți în SIIIR, la data întocmirii raportului, este de 58.886.

Toate unitățile de învățământ din județul Sibiu posedă autorizaţie sanitară de funcţionare.

Dintre acestea, 48 de unităţi de învățământ cu personalitate juridică posedă autorizaţia de securitate la incendiu, 22 de unități de învățământ cu personalitate juridică sunt în curs de obținere a acestei autorizații, iar 10 unităţi de învățământ cu P.J. nu posedă această autorizaţie, după cum urmează: 3 unități de învățământ cu P.J. din municipiul Sibiu (Grădinița cu Program Prelingit Nr. 14 Sibiu, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu și Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu) și câte unitate de învățământ cu P.J. din municipiul Mediaș (Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” Mediaș), Poiana Sibiului, Sadu, Hoghilag, Ludoș, Jina și Micăsasa (în total 14 de clădiri). Menționăm că pentru 97 de unități de învățământ s-a obținut avizul de securitate la incendiu, conform HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/ sau autorizării privind securitatea la incendiu, deoarece nu au construcții și amenajări noi sau la care s-au executat lucrări de modificare sau schimbare de destinație.

În urma centralizării datelor din teritoriu, rezultă că 169 de unități de învățământ cu personalitatea juridică sunt conectacte la sistemul centralizat de apă potabilă sau la foraje proprii avizate sanitar, în 7 unități de învățământ cu personalitate juridică apa potabilă este asigurată cu ajutorul apei îmbuteliate sau din alte surse (Școala Gimnazială Ațel, Școala Gimnazială Brădeni, Școala Gimnazială Jina, Școala Gimnazială „Ilie Micu” Ludoș, Școala Gimnazială „Corneliu Păcurariu” Micăsasa, Școala Gimnazială Slimnic și Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava), iar la Liceul Tehnologic Iacobeni nu toate clădirile unde se desfășoară activități didactice sunt conectate la sistemul centralizat de apă potabilă sau la foraje avizate sanitar.

 • 159 de unități de învățământ cu P.J. au clădirile conectate la serviciul de canalizare, iar 12 unități de învățământ cu P.J. nu beneficiază de această conectare (Școala Gimnazială Ațel, Școala Gimnazială „Aviator Ioan Sava” Alțâna, Școala Gimnazială Apoldu de Jos, Școala Gimnazială Brateiu, Școala Gimnazială Brădeni, Școala Gimnazială Bruiu, Școala Gimnazială Jina, Școala Gimnazială Merghindeal, Școala Gimnazială Mihăileni, Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava, Școala Gimnazială „Marțian Negrea” Valea Viilor, Școala Gimnazială Râu Sadului). Acestea utilizează fose septice. De asemenea, pentru 6 unități de învățământ nu toate clădirile sunt conectate la rețeaua de canalizare, mai ales cele ale structurilor componente (Școala Gimnazială Avrig, Școala Gimnazială Bârghiș, Școala Gimnazială „Ioan Morau” Dârlos, Liceul Tehnologic Iacobeni Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului și Școala Gimnazială Șeica Mică). 

 • 374 de unități de învățământ au toalete amplasate în clădirile unde se desfășoară activitățile cu elevii, iar în 3 unități de învățământ mai există clădiri care au grupurile sanitare amplasate în curtea școlii, toate acestea fiind dotate cu vase de toaletă, chiuvete, au apă curentă și sunt racordate la sistemul de canalizare (Școala Gimnazială Bruiu, Școala Gimnazială „Ioan Ban-Dascălu” Poiana Sibiului și Școala Gimnazială Râu Sadului) 

În toate unităţile şcolare (PJ sau structuri) se desfăşoară lucrări de igienizare (88 unități de învățământ), de igienizare și reparaţii (72 unități de învățământ), igienizare și reabilitare clădire (17 unități de învățământ), majoritatea lucrărilor având ca dată finală estimativă perioada 31.08-10.09.2018. Sunt și unități de învățământ la care aceste lucrări se vor prelungi și după începerea anului școlar, datorită faptului că sunt de mare amploare: Școala Gimnazială Apoldu de Jos (30.04.2024 – reabilitare), Liceul Tehnologic ”Nicolae Teclu” Copșa Mică – structura Școala Gimnazială Nr. 3 Copșa Mică (17.09.2024 – reabilitare), Liceul Tehnologic Mârșa (01.12.2023 – reabilitare) și Școala Gimnazială Hoghilag (01.06.2024 – reabilitare), elevii și profesorii fiind alocați în alte spații unde își vor desfășura activitățile didactice.

Siguranţa şi securitatea elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar sibian

În toate unitățile de învățământ se implementează ”Planului teritorial comun de acţiune pentru siguranţa în şcoli”.

În prezent există:

– 107 de unități de învățământ cu P.J au monitorizare video în clădirea unității de învățământ, monitorizare video în curtea unității de învățământ și împrejmuire spațiu unitate de învățământ cu gard;

– 30 de unități de învățământ cu P.J. au monitorizare video în clădirea unității de învățământ, monitorizare video în curtea unității de învățământ, pază cu angajați proprii și împrejmuire spațiu unitate de învățământ cu gard;

– 24 unități de învățământ cu P.J. au monitorizare video în clădirea unității de învățământ și împrejmuire spațiu unitate de învățământ cu gard;

– 14 unități de învățământ cu P.J. dispun de monitorizare video în clădirea unității de învățământ, monitorizare video în curtea unității de învățământ, pază plătită de către primărie și împrejmuire spațiu unitate de învățământ cu gard;

– 2 unități de învățământ cu P.J. au spațiul împrejmuit cu gard.

Se va avea în vedere îmbunătățirea procedurii privind accesul părinților și a persoanelor străine în perimetrul unităților de învățământ, în conformitate cu Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, ce va intra în vigoare începând cu data de 03.09.2023.

Planul de şcolarizare pentru învăţământ, an şcolar 2023-2024.

Au fost aprobate proiectele de plan de şcolarizare întocmite de unităţile de învăţământ care au solicitat plan de şcolarizare aferent. S-a finalizat înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi la grădiniţe.

 După toate etapele au mai rămas libere 26 locuri la creșe (Mediaș, Agnita și Dumbrăveni), 2653 locuri la grădiniță (din care 725 locuri cu taxă) și 842 locuri pentru Clasa Pregătitoare.

Au fost ocupate: 914 locuri în creșe, 2679 locuri la grădiniță și 4072 locuri în Clasa Pregătitoare.

Înscrierea la grădiniță se încheie în 08.09.2023, odată cu înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ Sibiu și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar.

Înscrierea în clasa pregătitoare se finalizează în perioada 01 – 08.09.2023, odată cu centralizarea și soluționarea de către ISJ Sibiu a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost înscriși la vreo unitate de învățământ.

Au fost finalizate toate etapele de admitere în învățământul liceal de stat, etapa de admitere pentru învățământul seral și cel cu frecvență redusă și etapele admiterii în învăţământul profesional de stat și învățământului profesional dual.

După a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023 – 2024, și după etapa a treia de admitere în învățământul profesional de stat și profesional dual au mai rămas neocupate: 

– 150 locuri în 30 de unități liceale, din totalul de 2558 locuri (pentru învățământul liceal);

– 136 locuri în 19 de unități liceale, din totalul de 768 locuri (pentru învățământul profesional de stat);

De asemenea, au fost prezentate următoarele situații:

 • Situaţia microbuzelor şcolare;
 • Situaţia manualelor şcolare;
 • Situaţia rechizitelor, a dotărilor cu mobilier școlar și programul „Masa caldă”
 • Resurse Umane. Mobilitatea personalului didactic 2023-2024;
 • Asigurarea conducerii unităților de învățământ;

4.Evoluția principalilor indicatori în activitatea vamală.

Domnul Ovidiu Stoian, Șef Birou Vamal Sibiu a prezentat principalii indicatori în activitatea vamală și evoluția lor.

În primele 7 luni ale anului 2023, la Biroul Vamal de Interior Sibiu au fost inregistrate un număr de 4937 operatiuni vamale de export.

In perioada analizată, se observă o creştere cu 6,61% a numărului declaraţiilor vamale de export depuse la Biroul Vamal de Interior Sibiu şi o crestere a valorii statistice a mărfurilor exportate cu 24,60%.

În ceea ce priveşte îndeplinirea programului de încasări, acesta se realizează prin derularea operaţiunilor vamale de punere în liberă circulaţie şi din activităţile de supraveghere şi control vamal.

 Astfel, în cursul anului curent, numărul operaţiunilor vamale de punere în liberă circulaţie s-a aflat pe un trend descendent cu 6,16 procente, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în timp ce valoarea statistică a mărfurilor prezentate pentru vămuire, este cu 17,21 % mai mare decât în perioada similară a anului 2022, iar drepturile vamale stabilite prin declaraţiile vamale de punere în liberă circulaţie au fost în scădere cu 8 %.

Totodată au fost prezentate și următoarele situații:

 • Situaţia operaţiunilor vamale de export;
 • Situaţia operaţiunilor vamale de import;
 • Dinamica veniturilor realizate de Biroul Vamal de Interior Sibiu, pe categorii de taxe,
 • Activitatea în domeniul autorizării, supravegherii şi mişcărilor de produse accizabile

5. Diverse 

La acest punct al ordinii de zi au fost prezentate stadiile de implementare pentru 3 proiecte: două pentru Consiliul Județean Sibiu, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, cel de al treilea fiind finanțat prin Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) pentru unitatea administrativ-teritorială Moșna.

Aceste proiecte de investiții se vor monitoriza lunar în cadrul Colegiului Prefectural

Stirea Ședința Colegiului Prefectural Sibiu. Cinci obiective propuse! a aparut pe Sibiu Independent.

Articole SIMILARE

spot_img

Ultimele Articole